KIZILAY BURS'UN DEVAMLILIĞI

Genel Burs Devamlılık Kriterleri

Kızılay Burs'a hak kazanmış öğrenciler ile ilgili;

 • Bursiyerin sabıka kaydının bulunması, kesin hükümle mahkûm olması ve yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alması,
 • Gerekli durumlarda tarafımızca talep edilen belgelerin, belirlenen süre içerisinde geçerli bir mazeret olmaksızın ibraz edilmemesi,
 • Bursiyerin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanda bulunduğunun anlaşılması,
 • Örgün eğitimden açık öğretim veya uzaktan eğitim (farklı sebepler dolayısıyla geçici olarak gerçekleştirilen uzaktan eğitim bu maddeye dâhil değildir) programlarına geçiş yapılması,
 • Son sınıf bursiyerlerinin okullarının uzaması, farklı bir okula nakil veya bölüm değişikliği yapılması halinde geçiş tarihinden sonra bir hafta içerisinde Türkiye Kızılay Derneğinin bilgilendirilmediğinin tespiti,
 • Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalınması,
 • Geçici veya sürekli olarak okuldan uzaklaştırma, ilişiği kesilme ve disiplin cezası alınması,
 • Burs hakkından vazgeçme, erken mezun olma, okul terki ve herhangi bir sebeple süresiz olarak öğretim kurumuna devam edilememesi,
 • En az iki dönem süresince kayıt dondurma vb. sebeplerden dolayı öğrenimlerine ara veren bursiyerlerin, durumunu dilekçe ve öğretim kurumundan alınan resmi belge ile Türkiye Kızılay Derneğine bildirmediğinin tespit edilmesi,
 • Birden fazla kamu kurumundan veya başka bir özel kurumdan burs alan öğrencilerin bu durumu Türkiye Kızılay Derneğine bildirmediğinin tespit edilmesi

hallerinde, konu Burs ve Mülakat Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınır ve komisyonun değerlendirmesi sonucu burs dondurulur veya sonlandırılır.

Ortaöğrenim (Lise) Burs Devamlılık Kriterleri

 • Yılsonu not ortalaması 100 tam puan üzerinden en az 60 ve üzeri bir puan olmalıdır.
 • Diploma puanı 100 tam puan üzerinden en az 70 ve üzeri bir puan ile liseden mezun olan bursiyerler başarılı sayılır ve yükseköğrenim burs devamlılığına yönelik değerlendirmeye hak kazanır.

Ön Lisans ve Lisans Burs Devamlılık Kriterleri

 • Öğrencinin bulunduğu üniversitenin, dönem geçme sistemi var ise dönem geçmesi, sınıf geçme sistemi var ise sınıf geçmesi ve genel not ortalamasının 4,00’lük not sisteminde en az 2,50 olması gerekmektedir.
 • Genel not ortalamasının uygun olması halinde öğrenci, dönem başına en fazla üç başarısız ders bırakabilir.
 • Lisans diploma notu, 4,00’lük not sisteminde en az 3,00 ile mezun olan bursiyerler başarılı sayılır ve lisansüstü bursları ile bursunun devam ettirilmesine yönelik değerlendirmeye hak kazanır.

Burs Devamlılık Kontrolleri

 • Burs devamlılık işlemleri burs programlarına göre değişebilen periyotlarda, KBYS (Kızılay Burs Yönetim Sistemi) üzerinde yer alan, bursiyer takip formuna öğrenciler tarafından yüklenecek bilgi ve belgeler ile sağlanır.
 • Bursların devam ettirilmesi, dondurulması ve sonlandırılması işlemleri; genel burs devamlılık kriterlerine, eğitim seviyelerine göre belirlenen özel burs devamlılık kriterlerine ve burslu öğrenci yükümlülüklerinin yerine getirilmesine göre yapılan kontroller doğrultusunda gerçekleştirilir
 • Bir sonraki eğitim seviyesinden bursu devam edecek öğrencilerin, bursluluk taahhütnamesini onaylaması halinde bursu devam eder.
 • Burs devamlılık işlemlerine yönelik bilgi ve belge kontrolleri ilgili kurumlardan alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.